În această perioadă, din cauza crizei de semiconductori, acceptăm maximum 3 comenzi online per client într-un interval de 30 de zile. Vă mulțumim pentru înțelegere.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Finanțare Dacia septembrie 2023

derulată in perioada 01-30 septembrie 2023

Art.1. Organizatori

Organizatorii Campaniei „Finantare Dacia septembrie 2023” (denumită în cele ce urmează "Oferta Specială") sunt:

  • Renault Commercial Roumanie S.R.L,cu sediul social în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr.3G, Clădirea A, camera AP 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5566/2001, CUI/CIF/cod de înregistrare în scopuri de TVA RO13943110, reprezentată prin Mihai-Dan BORDEANU, în calitate de Administrator Unic, prin Agenții Dacia;
    şi
  • RCI LEASING ROMANIA IFN SA, cu sediul în București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A et.1, camera AE1 20, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/96/2002, CUI / CIF / Cod de înregistrare in scopuri de TVA RO14378619, nr. de înregistrare în Registrul General al BNR RG-PJR-41-110108 şi în Registrul Special al BNR RS-PJR-41-110016, capital social 16.580.400 LEI, cont RO62 BRDE 450S V009 3681 4500, deschis la BRD Sucursala Mari Clienţi Corporativi, tel. 021/201.20.00, fax. 021/201.20.99, email rcileasing.romania@rcibanque.com, reprezentată legal de Florin Chiriac, în calitate de Director General.

 

Art.2. Beneficiari

Oferta Specială se adresează persoanelor fizice si juridice care comandă ferm (plătesc factură de acont) în perioada 01-30 septembrie 2023 si ulterior achită (plătesc factură finală) vehiculele Dacia comandate. Oferta Specială este valabilă doar la achiziția prin finanțare prin RCI Leasing Romania IFN SA.
Oferta Specială este valabilă doar la achiziția vehiculelor de tipul celor de mai jos prin finanțare (credit/ leasing) realizată prin RCI Leasing Romania IFN SA dacă următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:
- oferta de credit/ leasing sa fie semnată de beneficiar până la 30 septembrie 2023.
- cererea de credit/ leasing aferenta, semnată de beneficiar, este valabila doar sub conditia aprobarii de RCI Leasing Romania IFN SA până la data de 05 octombrie 2023.

 

Art.3. Procedura de participare şi derulare a Campaniei Promoționale

Oferta Specială este realizată de către RCR împreună cu RCI Leasing Romania IFN SA și va fi disponibilă în cadrul rețelei de Agenți Dacia, în perioada 01-30 septembrie 2023, în timpul orarului de lucru al Agenților Dacia.

Modelele Dacia incluse în această Ofertă Specială sunt: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Jogger, Spring.

  • în cadrul acestei Oferte Speciale, clienţii persoane fizice si juridice care îndeplinesc condiţiile menţionate la Art. 2 vor beneficia de reduceri conform tabelului de mai jos, pentru vehiculele Dacia comandate ferm în perioada 01-30 septembrie 2023 și ulterior facturate final.
Model Versiune FlexBox*/FlexLease*
Dacia Logan Expression 760 €
Prestige
Prestige+
Dacia Sandero Expression 610 €
Dacia Sandero Stepway Essential 610 €
Expression
Extreme
Extreme+
Dacia Jogger Essential 600 €
Expression
Extreme
Extreme+
Dacia Duster Expression 660 €
Journey
Journey+
Extreme
Dacia Spring Essential 820 €
Expression 720 €
Extreme 720 €

 

* FLEXBOX este un produs de leasing financiar cu pachet de servicii destinat persoanelor fizice iar FLEXLEASE este un produs de leasing financiar cu pachet de servicii destinat persoanelor juridice.

  • Campania este cumulabilă cu promoţiile Dacia destinate clienților persoane fizice si juridice valabile în perioada 01 – 30 septembrie 2023 pentru aceste modele.

 

Art. 4. Prelucrarea datelor personale

4.1. Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul şi împuternicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților.

4.2. Scopul pentru care este organizată această campanie pentru care organizatorul prelucrează datele personale ale participanților în cadrul acesteia de a promova modelele mărcii Dacia.

4.3. Pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, vom prelucra următoarele date personale : nume, prenume, adresa de email, numar telefon mobil, seria de șasiu a vehiculului comandat si achiziționat. Temeiul legal al prelucrării este cel contractual.
Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului Renault Commercial Roumanie SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, reteaua de agenti Dacia. Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, stocare, ștergere.

4.4. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.
Pentru scopul sus menționat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 5 ani.

4.5. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

4.6. Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus menṭionat.

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea jurizării/premierii/atribuirii premiului.

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

4.7 Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

 

Art.5. Clauze speciale

Prin participarea la Oferta Specială, beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament oficial.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prelungi sau a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public orice modificare.

Organizatorii nu vor putea fi ţinuţi responsabili dacă intervin schimbări de date sau dacă această Ofertă Specială va fi modificată sau anulată din motive care nu le sunt imputabile.

Detalii suplimentare legate de aceasta Campanie pot fi obținute în mod gratuit de la Agenții Dacia.

 

 

Renault Commercial Roumanie S.R.L.                                                                      RCI Leasing Romania IFN SA 

 

Mihai-Dan BORDEANU                                                                                               Florin CHIRIAC

Administrator Unic                                                                                                     Director General

 

Nicolas LEITIENNE

Director Marketing Dacia

© Dacia 2023