Descoperă Noua Dacia Logan STEPWAY. Online, de la 10.150 Eur (TVA inclus). Vezi toate modelele!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Voucher Cadou la crearea unui cont nou Dacia

Campanie adresată consumatorilor

Perioada campaniei: 17.09.2019 – 31.10.2019

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1    Organizatorul campaniei „Voucher Cadou la crearea unui cont nou” (denumită în continuare „Campania”) este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Cladirea A, parter, camera AP 10, cod poştal 062202, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5566/2001, CUI: RO 13943110, reprezentat de D-l Acsinte I. Aurel-Mihai, în calitate de Împuternicit al Admistratorului Unic.

1.2    Decizia de derulare a Campaniei promoționale conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru participanți.

1.3    Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți la adresa https://vanzari.dacia.ro.

1.4    Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5    Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice la adresa https://vanzari.dacia.ro.

1.7    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care aceste materiale publicitare le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

Art. 2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1    Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 august 2019, ora 23:59, cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanții”).

2.2    La această Campanie nu au dreptul să participe angajații AUTOMOBILE DACIA S.A., RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei promoționale (precum GRAPEFRUIT SRL, Lion Communication Services S.A, White Image Loyalty SRL, Telcor Communications SRL, Mediapost Hitmail S.A, MP Events SRL, rețeaua de agenți Dacia) incluzând angajaţii reţelei de agenţi Dacia, precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3    Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

 

2.4    Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie şi descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

2.5   Campania este dedicată atât persoanelor fizice cât și juridice (prin imputernicit/reprezentat legal conventional persoana fizica). Fiecare participant poate primi un singur  Voucher Cadou incadrul prezentei campanii, indiferent de numărul autovehiculelor rezervate si cumparate.

2.6    În cazul în care participantul nu face rezervarea si nu cumpara un autoturism de pe site-ul https://vanzari.dacia.ro, se consideră că nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru a putea folosi Voucherul Cadou primit.

 

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1.   Campania va începe în data de 17 septembrie 2019 și se va încheia în data de 31 octombrie 2019.

3.2    Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător la adresa https://vanzari.dacia.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pentru a putea fi eligibil in Campanie, participantul trebuie să își creeze un cont nou pe site-ul https://vanzari.dacia.ro, conform informațiilor descrise la Art. 4. 

3.3    Voucherul Cadou oferit în această Campanie va fi comunicat de către Organizator prin email, după crearea unui cont nou.

 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1    Pentru a participa la campanie, participanții trebuie să acceseze site-ul https://vanzari.dacia.ro în perioada 17 septembrie - 31 octombrie 2019 și să creeze un cont nou prin completarea informațiilor nume, prenume, adresă de email în pagina https://vanzari.dacia.ro/customer/account/create/

4.2   După crearea unui cont, participantul va primi in mod automat prin email un cod de Voucher. Acest Voucher va putea fi folosit  pentru achizițiaunui contract de asistență rutieră pentru unautoturism rezervat și cumpărat de pe siteul https://vanzari.dacia.ro (conditiile contractului de asistenta se regasesc pe site-ul https://asistenta.dacia.ro/). Voucherul poate fi folosit pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice de la momentul primirii codului.

4.3    Voucherul Cadou primit poate fi folosit o singură dată doar pentru o mașină rezervată și cumpărată din  siteul https://vanzari.dacia.ro

4.4    Datele de participare trebuie completate corect şi complet astfel încât pe baza acestora să se poată realiza identificarea şi contactarea participantului.

4.5    Identificarea participantului se va face după nume, prenume și adresă de email. Utilizarea atât a unei identități cât și a unei  adrese de email incorecte nu este permisă, fiind considerată încercare de fraudare şi atrăgând eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.6    Neselectarea/necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informaţii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie şi/sau a intrării în posesia Vocuherului  .

4.7    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Campanie: orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

 

Art. 5. BENEFICIILE CAMPANIEI

 • Principalul beneficiu oferit în cadrul prezentei Campanii constă într-un Voucher Cadou participanților care au creat un cont nou în perioada campaniei , voucher care va asigura contractarea  cu titlu gratuit a unui contract de asistenţă rutieră „Assistance Revolving”pentru o mașină rezervată și cumpărată de pe siteul https://vanzari.dacia.ro. Rezervarea și cumpărarea unei mașini în condițiile de mai sus se poate realiza la oricare dintre agenţii autorizaţi din reţeaua Dacia din România.
 • Valoarea unui Voucher Cadou de contract de asistenţă rutieră „Assistance Revolving” pentru 1 an este de 140 lei cu TVA inclus pentru autoturisme şi de 195 lei cu TVA inclus pentru autoutilitare.

5.3    Participanții la aceasta Campanie nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a Voucherului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor Voucherului.

5.4    În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate stipulate în Art. 7, Voucherul nu va fi acordat. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participantului căruia i s-a alocat vreun Voucher şi care nu îndeplineşte condiţiile de validare stipulate la Art. 7.

5.5    Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după acordarea Voucherelor către participanti, cu excepţia celor de natură legală.

5.6    Voucherele acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar voucherul nerevendicat/invalidat din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de către Organizator.

 

Art. 6. VALIDAREA BENEFICIILOR

6.În maxim 48 de ore de la creare contului  pe siteul https://vanzari.dacia.ro participantul va primi Voucherul. Vocuherul va putea fi folosit de catre participant exclusiv pe https://asistenta.dacia.ro/ pentru activarea contractului de asistență rutieră în cazul în care participantul rezervă și cumpără o mașină de pe siteul https://vanzari.dacia.ro.

 • Voucherele primite de participanți sunt valabile pe o perioada de maxim 60 de zile de la momentul transmiterii de către organizator a acestora. După această perioadă voucherele vor deveni invalide.

 

Art. 7. CONDIŢII DE VALIDAT

7.1    Participanţii la Campanie trebuie să îndeplinească condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

7.2    Pentru ca un participant să fie validat ca şi câştigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să urmeze pașii descriși la Art. 4 ;
 • să poată fi contactat în termen de maximum 48 de ore prin e-mail pentru transmiterea Voucherului.

7.3    În cazul în care participantul nu respectă condiţile de la Art. 7.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-l invalida.

 

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1  Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecṭiei datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul şi împuternicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanṭilor  menṭionate mai sus.

8.2    Scopul pentru care este organizată această campanie  pentru care organizatorul  prelucrează datele personale ale participanṭilor în cadrul acesteia este de a promova autoturismele și serviciile Dacia.

8.3   Pentru înscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, pentru acordarea Voucherelor, vom prelucra următoarele date personale: nume ṣi prenume participant, adresa de e-mail.Temeiul legal al prelucrării este cel contractual. Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului Renault Commercial Roumanie S.R.L., GRAPEFRUIT SRL, Lion Communication Services S.A, White Image Loyalty SRL, Telcor Communications SRL, Mediapost Hitmail S.A, MP Events SRL, rețeaua de agenți Dacia. Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: înregistrare ,colectare, organizare, utilizare în scopul menṭionat, stocare, ṣtergere.

8.4   În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. Pentru scopul sus menṭionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 3 ani.

8.5  Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la adresa dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

8.6   Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

 - contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul susmenṭionat.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă exercitati acest drept de obiecţie la prelucrare;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea jurizării/premierii/atribuirii voucherului.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

8.7    Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.  

 

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1    Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2    Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate din cauza defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionării aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hardware):

 • Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral pagina web dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.
 • Pierderea de către participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defecţiuni;
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Mozilla Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.
 • pentru cazurile în care e-mail-urile trimise către participanţi nu au fost primite de către aceştia, adresele de e-mail/numărul de telefon mobil nu au fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

9.3    Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa desfașurării campaniei, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

9.4    Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon mobil).

9.5    Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Campaniei sau care nu completează toate campuriile obligatorii.

9.6    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9.7    Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în formularul completat pentru crearea contului, conform indicaţiilor din pagina Campaniei.

9.8    Eventualele contestaţii privind desfăşurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului până la data de 31 octombrie 2019. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

10.1 Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câştigători va fi reţinut, declarat şi virat către autorităţile fiscale de către Organizator, conform legislaţiei aplicabile în vigoare.

10.2  Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate legată de cheltuielile ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câştigătorii Campaniei (Ex taxe şi comisioane bancare). Orice alte taxe ce provin din predarea premiului către câştigător vor fi suportate de către acesta.

 

Art. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Art. 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

12.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră dar nu înainte de a anunţa publicul la adresa https://vanzari.dacia.ro. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

Tehnoredactat la cererea expresă a părții, editat şi autentificat la sediul biroului notarial într-un singur exemplar original.

 

Organizator 

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.

Acsinte I. Aurel-Mihai,

Împuternicit al Admistratorului Unic

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Voucher Cadou la crearea unui cont nou Dacia

Organizatorul campaniei promoționale „Voucher Cadou la crearea unui cont nou Dacia’’ (denumită în continuare „Campania”), Renault Commercial Roumanie S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, sector 6, Bd. Preciziei nr.3G, Renault Bucharest Connected, Clădirea A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5566/2001, CUI/CIF/cod de înregistrare în scopuri de TVA RO13943110, reprezentată prin Hakim BOUTEHRA, în calitate de Director General, a hotărât modificarea Regulamentului oficial al Campaniei, după cum urmează:

ART. 1

Alineatul 3.1 al art. 3 din Regulament - Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE se modifică în sensul prelungirii Campaniei pentru perioada 31 octombrie 2019 – 15 ianuarie 2020, inclusiv.

ART. 2

Alineatul 4.2 al art. 4 din Regulament - Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE se modifică astfel:

Din:

După crearea unui cont, participantul va primi in mod automat prin email un cod de Voucher. Acest Voucher va putea fi folosit  pentru achiziția unui contract de asistență rutieră pentru un autoturism rezervat și cumpărat de pe siteul https://vanzari.dacia.ro (condițiile contractului de asistență se regăsesc pe site-ul https://asistenta.dacia.ro/). Voucherul poate fi folosit pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice de la momentul primirii codului.

În:

După crearea unui cont, participantul va primi în mod automat prin email un cod de Voucher. Acest Voucher va putea fi folosit pentru achiziția unui contract de asistență rutieră pentru un autoturism de persoane (4+1 locuri) rezervat și cumpărat de pe siteul https://vanzari.dacia.ro (condițiile contractului de asistență se regăsesc pe site-ul https://asistenta.dacia.ro/). Voucherul poate fi folosit pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice de la momentul primirii codului.

ART. 3

Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului Campaniei, care nu sunt în vreun mod completate, modificate sau eliminate prin prezentul Act Adițional, sunt şi rămân valabile.

 

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei Voucher Cadou la crearea unui cont nou Daciași se supune în totalitate clauzelor acestuia.

 

Renault Commercial Roumanie S.R.L.                                                                                              

Hakim BOUTEHRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Director General 

© Dacia 2019