Comandă și primești un voucher de 200 EUR pentru achiziția de accesorii și piese! Detalii în regulament.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Actiune specială”
derulată în perioada 1 – 31 iulie 2020

 

Art.1. Organizator


Organizatorul campaniei „Acţiune specială” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Str. Preciziei, nr. 3G, Renault Bucharest Connected, Clădirea A, Cod Poştal 062204, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, Cod Unic de Înregistrare 13943110, CIF RO13943110, reprezentată prin dl Hakim BOUTEHRA, în calitate de Director General. . 

 

Art.2. Beneficiari

Campania este destinată exclusiv persoanelor fizice care semnează un Bon de comandă pentru achiziționarea unui vehicul nou marca Dacia, în perioada 1 – 31 iulie 2020 şi care achită integral (cu factură finală) vehiculul comandat până la 31 iulie 2020 inclusiv.

 

Art.3. Procedura de participare şi derulare a Campaniei
Campania se desfăşoară prin intermediul reţelei de Agenţi Dacia, în perioada 1 – 31 iulie  2020. În cadrul acestei Campanii, persoanele care îndeplinesc condiţiile menţionate la Art. 2 din prezentul Regulament pot beneficia de o reducere suplimentară din preţul de catalog al unui vehicul nou marca Dacia Duster motorizare TCe GPL de  500 Euro (TVA inclus).

 Prezenta Campanie este cumulabilă cu promoțiile Dacia valabile în perioada 1 – 31 iulie 2020 la comandarea unui vehicul nou marca Dacia Duster TCe 100GPL, cu excepția Promo Trade In. 

 

Art. 4. Prelucrarea datelor personale 

4.1 Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul şi împuternicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților. 

4.2 Scopul pentru care este organizată această campanie pentru care organizatorul prelucrează datele personale ale participanților în cadrul acesteia de a face posibila participarea acestora la campanie si a beneficia de avantajele acesteia. 

4.3. Pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, vom prelucra următoarele date personale : nume, prenume, adresa de email, numar telefon mobil, seria de șasiu a vehiculului comandat si achiziționat. 

 

Temeiul legal al prelucrării este cel contractual. Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului Renault Commercial Roumanie SRL, reteaua de agenti Dacia. Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, stocare, ștergere. 

 

4.4. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. Pentru scopul sus menṭionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 5 ani. 

 

4.5. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la vocea.clientului@daciagroup.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.  

 

4.6. Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor: 

 

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru exacte,
complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi. 

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea, 

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal, 

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau 

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus-menṭionat. 

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: 

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; 

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare; 

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, 

 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; 

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; 

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 

 

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea jurizării/premierii/atribuirii premiului. 

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

4.7 Gestionarea și securitatea datelor 

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor. 

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor. 

 

Art.5. Clauze speciale


Prin participarea la Campanie, beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi sau de a reduce perioada acestei Campanii, anunţând în prealabil în mod public orice modificare. 

Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă, in caz de forță majoră sau dintr-o cauză independentă de voința sa, intervin schimbări de date sau dacă această Campanie va fi modificată sau anulată. 

Detalii suplimentare legate de aceasta Campanie pot fi obținute în mod gratuit de la Agenții Dacia. 

Organizator
Renault Commercial Roumanie S.R.L.
Dl. Hakim BOUTEHRA
Director General

© Dacia 2021